S potešením som prijala ponuku do odbornej rady, pretože ma zaujal zámer vytvoriť spoločný fond viacerých českých nadácií s cieľom podpory systémových zmien vo vzdelávaní. Dúfam, že pohľadom zvonku a medzinárodnými skúsenosťami budem môcť prispieť k hľadaniu riešení.

Pracuje ako nezávislá externá konzultantka. Má viac ako 25 rokov skúseností v oblasti rozvoja vzdelávania a rozvoja vzdelávacej politiky. Jana začala svoju kariéru ako učiteľka. V roku 1998 nastúpila do Inštitútu Otvorenej Spoločnosti v Budapešti; v rokoch 2002 až 2006 bola riaditeľkou Programu podpory vzdelávania. V tejto funkcii viedla vývoj, implementáciu a hodnotenie mnohých medzinárodných projektov podpory rozvoja vzdelávania v krajinách strednej a východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu. Od roku 2006 pracuje ako konzultantka, odborníčka na vzdelávanie, výskumníčka, hodnotiteľka a recenzentka pre viaceré medzinárodné, európske a národné organizácie (OECD, Európska komisia, Nadácie otvorenej spoločnosti). Ako expertka sa zúčastnila mnohých politických analýz a výskumných štúdií financovaných Európskou komisiou v otázkach týkajúcich sa kvality, spravodlivosti a začlenenia do školského vzdelávania – od prvých rokov po povinnú školskú dochádzku. Hlavným zameraním jej práce je vzdelávanie menšín, marginalizovaných a znevýhodnených detí, predovšetkým rómskych a prisťahovaleckých detí. Jana je tiež skúsený hodnotiteľ. Pracovala ako externý expert pre Európsku komisiu, ktorá hodnotila návrhy výskumu pre rôzne programy EÚ na financovanie (FP7, Horizont 2020). Má skúsenosti s hodnotením implementácie a vplyvu rôznych programov financovaných EÚ na národnej a regionálnej úrovni (hlavne na Slovensku a v Českej republike), ako aj rôznych vzdelávacích programov financovaných medzinárodnými organizáciami (Nadácie otvorenej spoločnosti).

Jana získala titul PhDr. na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1989. V priebehu rokov pôsobila v niekoľkých významných európskych a medzinárodných sieťach (napr. Open Society Foundations Network, Euroclio, Sirius) a pôsobila ako vedecký koordinátor NESET II 2016-2017. Bola členkou predstavenstva niekoľkých európskych a medzinárodných organizácií (Euroclio, IARTEM, SIRIUS, NESET). Od roku 2006 žije v Kodani.