Výzva ke spolupráci na tvorbě modelu regionální podpory vzdělávání

Výzva pro výběr partnerů k tvorbě regionálního pilotu byla již ukončena, všem zapojeným děkujeme!

Jako hlavní obsahový partneři byli odbornou a správní radou vybráni:  ČOSIV, EDUin, Elixír do škol, JOB – spolek pro inovace, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Step by step a Unie rodičů .

Zároveň se nám přihlásilo do role konzultantů mnoho zajímavých organizací i jednotlivců. Úroveň spolupráce s těmito partnery se bude nastavovat v průběhu června.

Náš záměr

Existuje zde dobrý základ zkušeností, jak proměnit jednotlivé školy, jak inovovat různé vzdělávací obory nebo prosadit určitý typ opatření, ale chybí nám úspěšná zkušenost s tím, jak docílit proměny všech škol na určitém území. Proto jsme se po konzultacích s mnohými odborníky rozhodli pro pilotáž systémové změny na malém území vybraného regionu (jeho specifika viz níže).

Chceme podpořit vznik replikovatelného modelu, v němž se v průběhu pěti let zvýší kvalita všech škol v určitém regionu a v důsledku toho zde dojde ke zlepšení učení všech dětí. Ten pak bude možné nabídnout k šíření do dalších regionů, ale vzejdou z něj i důležitá poučení pro tvůrce vzdělávací politiky.

 

Jak toho chceme dosáhnout

Společně s partnery, kteří zde již řadu let dělají skvělou práci (od proměny jednotlivých škol, přes inovace neziskových organizací, až k tvorbě MAP apod.), pospojíme různá know-how a najdeme způsob, jak posunout všechny školy v daném regionu na cestě k rozvoji. Inovace je postavena na propojení a vymyšlení, jak pracovat se všemi, kteří v daném regionu o vzdělávání pečují a zároveň jej ovlivňují.

Zároveň budeme aktivně spolupracovat s dalšími organizacemi a aktivitami, které se v České republice aktuálně rozvíjejí, a navazovat na jejich práci. Hledáme propojení s iniciativou Úspěch pro každého žáka, implementací Místních akčních plánů (MAPů), systémovými projekty řešenými MŠMT apod. Věříme, že tak můžeme dobře doplňovat a přispívat k naplnění vize, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházely připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století, která  již v tuto chvíli spojuje více skupin podporujících změny vzdělávání v České republice.

 

Cíle pilotáže

Úspěšnost pilotáže a celého modelu chceme sledovat na cíli, kterým je prokazatelný pozitivní posun na úrovni všech dětí a žáků (od mateřských škol po střední) v těchto třech oblastech:

 1. vztahu k učení a ke škole,
 2. ve čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti,
 3. v kompetenci řešení problémů.

Ad a) Zde vidíme zásadní problém v motivaci žáků, který nám ukazují mezinárodní studie. Čeští žáci nejméně rádi chodí do školy. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že příliš nevidí smysl v tom, co se učí, a také způsobem, jak se učí. Proto vidíme jako podstatné, aby se ve sledovaném regionu vztah dětí a žáků k učení a ke škole zlepšil a dostali jsme se aspoň k průměru, který vykazují státy OECD.

Ad b) Zaměření na tyto tři gramotnosti je z důvodu možnosti sledovat posun ve srovnání s dřívějším vývojem. Je nám jasné, že by zde mohl být delší výčet, ale jedná se o klíčové gramotnosti, které jsou základem dalších. Našim cílem je dosáhnout u žáků obratu trendu sestupu či stagnace v průměru a začít se zlepšovat.

Ad c) Kompetence řešení problémů nám vzhledem k výzvám, které před žáky budou v budoucnu stát, přijde klíčová. Zároveň v sobě skrývá i určité prvky dalších kompetencí (komunikace, týmové spolupráce apod.). Tudíž bude možné ji flexibilně přizpůsobit potřebám škol, abychom jim dali určitý stupeň volnosti, který nám přijde pro spolupráci důležitý.

 

Etapy regionálního pilotního projektu

 

1.  1. 5. – 31.12. 2019

 1. společná práce vybraných partnerů, kteří do konce roku ve spolupráci s odbornou radou nadačního fondu a se zástupci konkrétních regionů připraví základní model regionální pilotáže,
 2. prostřednictvím samostatné výzvy proběhne výběr regionů, které budou splňovat níže uvedená kritéria. Předpokládáme výběr zhruba 5-8 takových regionů, jejichž zástupci se následně zapojí to tvorby modelu pilotáže. Na konci roku 2019 bude z těchto regionů vybrán jeden konkrétní region, ve kterém pilotáž poběží.

2.  1. 1. – 31. 8. 2020 – komunikační fáze v regionu za účelem zajištění a nastavení spolupráce, včetně zapojení regionálních partnerů. Základní model regionální pilotáže bude finalizován a dopracován na základě specifik vybraného regionu. Pilot budou realizovat regionální partneři s podporou hlavních partnerů. Role nadačního fondu bude podpůrná. Na začátku proběhne i sběr dat o stavu regionu v klíčových oblastech, které se budou sledovat.

3.  1. 9. 2020 až 2025 – implementace navržených opatření a intervencí v daném regionu a jejich průběžné vyhodnocování a úprava.

 

Pilotní region

Konkrétní region, ve kterém se bude pilotáž realizovat, budeme vybírat v průběhu roku 2019. Měl by však splňovat následující charakteristiky:

 • mělo by se jednat o územně samosprávný celek velikosti obce s rozšířenou působností (tzv. ORP) zahrnující více obcí/zřizovatelů,
 • mělo by v něm být přibližně 20-30 školských zařízení od MŠ po SŠ, ideálně s různými typy středních škol (gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště) – implementace bude probíhat na všech školách daného regionu,
 • svojí socioekonomickou situací by měl patřit k průměru,
 • v ideálním případě by v daném kraji, ve kterém se bude region nacházet, měla působit vysoká škola (v ještě lepším případě s přípravou budoucích učitelů),
 • o realizaci pilotáže bude mít příslušná krajská a místní reprezentace vybraného ORP zájem a bude se chtít aktivně na projektu podílet.

Harmonogram první fáze – rok 2019

 • vyhlášení výzvy: 8. března 2019
 • uzávěrka příjmu záměrů: 5. dubna 2019
 • ukončení prvního kola hodnocení záměrů: 10. dubna 2019
 • druhé kolo hodnocení záměrů – osobní prezentace odborné radě nadačního fondu: 18. dubna 2019
 • výběr partnerů správní radou na základě doporučení odborné rady: 30. dubna 2019
 • informování žadatelů o rozhodnutí správní a odborné rady/oznámení partnerství: 3. května 2019
 • společné dvoudenní setkání vybraných partnerů a zástupců regionů: 29.-30. května 2019 (pozor, zde došlo ke změně proti původnímu termínu 30.-31.května)
 • odevzdání průběžné verze návrhu intervencí od jednotlivých pracovních skupin pro konkrétní cílové skupiny: 4. října 2019
 • jednodenní setkání vybraných partnerů a zástupců regionů: 29. října 2019
 • odevzdání konečné verze modelu regionálního pilotu: 20. prosince 2019

 

Konzultace a kontakt

V případě potřeby je možné realizovat osobní konzultace nebo se i na dálku spojit.  Kontaktní osobou je:

 

Monika Hrochová
e-mail: monika.hrochova@eduzmena.cz
telefon: 702 093 559