fbpx

Proč vznikla Eduzměna

Za posledních téměř 30 let se potřeby společnosti zásadním způsobem změnily. Zaznamenali jsme prudký nástup moderních technologií, v každodenním životě je potřeba více využívat kritické myšlení a být schopen pružně reagovat na nenadálé situace. Celkové fungování a způsob učení na českých školách ale zatím tento vývoj reflektují jen ve velmi omezené míře. I když existuje celá řada skvělých příkladů, kde se to podařilo a kde lze hledat inspiraci, většina problémů stále přetrvává a naše děti se stále učí stejným způsobem, jako se učily předchozí generace. Připravují se spíše na život ve dvacátém než jednadvacátém století.

Čeští žáci se navíc v posledních letech zhoršili v matematické a přírodovědné gramotnosti, ve čtenářské gramotnosti se dokonce propadli pod průměr OECD. V České republice také existuje jedna z nejvyšších reprodukcí nerovností v rámci zemí OECD – na socioekonomickém a kulturním statusu rodin do velké míry závisí také školní výsledky dětí.

Dalším problémem jsou i velké rozdíly v kvalitě škol na úrovni regionů i typů škol. České školství je podfinancované, mezi studenty je nízký zájem o povolání učitele, chybí zde jasná vize do budoucna na systémové úrovni, a tedy pak i v rámci samotných škol. Výsledkem je, že žáci často nezískají dovednosti, které potřebují, a v učení nevidí smysl.

Problémy, které trápí české školství jsme identifikovali na základě studie Analýza výzev českého vzdělávání od sociologů Daniela Prokopa a Tomáše Dvořáka.

Kdo jsme

Nadační fond Eduzměna vznikl s cílem zmodernizovat české školství – připravit a zrealizovat systémovou změnu vzdělávacího systému. Fungujeme jako platforma propojující různé partnery z občanského, soukromého a veřejného sektoru. Právě jejich spojením a efektivní koordinací chceme zvýšit úspěšnost zavádění změn ve vzdělávání v České republice a rozšířit jejich dopad. Ve svém snažení se přitom zaměřujeme na všechny aktéry, kteří do vzdělávacího systému vstupují a ovlivňují jej – na zřizovatele, ředitele, učitele, rodiče a děti, které vnímáme jako středobod našeho snažení.

Kdo za tím stojí

Poprvé v české historii se stalo, že své síly spojily čtyři velké nadace –  Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu (dříve Nadační fond Avast), Nadace České spořitelny, Nadace Karla Janečka a Nadace OSF, aby společnými silami a finančními prostředky podpořily dobrou věc a pomohly nastartovat něco, co může přinést významnou proměnu českého školství. Vznikl tak Nadační fond Eduzměna.

Kam směřujeme

VIZE
Všechny děti se učí naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházejí připravené na výzvy a příležitosti 21. století.

MISE
Vytváříme podmínky k realizaci dílčích systémových změn ve školství, které zvýší kvalitu vzdělávání v České republice.
Soustředíme se na dlouhodobé a udržitelné přístupy, které budou mít prokazatelný dopad na zlepšování učení dětí.

Víme, že našich cílů dosáhneme jen v případě, kdy budeme na české školství pohlížet jako na ekosystém, v němž jsou jednotlivé složky vzájemně provázané a ovlivňují se. Jedině spolupráce všech aktérů ve vzdělávání může ovlivnit výsledky žáků i jejich chuť do učení. Naším posláním je vytváření podmínek k realizaci dílčích systémových změn ve školství. Toho bychom rádi dosáhli vytvořením platformy propojující různé partnery z občanského, soukromého a veřejného sektoru, jejichž spojením a efektivní koordinací se rozšíří dopad systémových změn ve vzdělávání v ČR a zvýší se úspěšnost jejich zavádění.

Náš záměr

Naší vize dosáhneme, když se podaří u jednotlivých skupin ovlivňujících vzdělávání dosáhnout následující:

  • Rodiče jsou respektovanými partnery při vzdělávání svých dětí, aktivně se o něj zajímají a jsou jim dostupné potřebné informace. Mají různorodé příležitosti se zapojit do života škol a spoluvytvářejí tak školní komunity
  • Povolání učitele má prestiž, je žádané a dobře placené. Učiteli se stávají nejlepší osobnosti, lidé, kteří mají zdravou sebeúctu. Prochází kvalitní přípravou a následně mají průběžnou podporu, důvěru a možnost pracovat na sobě tak, aby se byli schopni učit z toho, jak učí, rozvíjeli své žáky a reagovali na jejich konkrétní potřeby.
  • Ředitelé jsou lídři, mají kvalitní odbornou i manažerskou průpravu, k dispozici dostatek prostředků a podpůrný systém, který jim umožňuje rozvíjet sebe, učitele i školu jako celek ve prospěch žáků.
  • Zřizovatelé zodpovídají za materiálně technické zajištění chodu škol a zároveň za zajištění kvality výuky a podporují ji. Mají spoluzodpovědnost za rozvoj vzdělávání ve svém regionu. Politici mají vzdělávání jako trvalou prioritu svého programu a zasazují se o vytvoření podpůrné infrastruktury. Společně jsou školám, jako společenství lidí, oporou.
  • Existuje většinová podpora názoru, že Česká republika má více investovat do zvyšování kvality veřejného vzdělávání, který se bude objevovat na horních příčkách priorit při výzkumech veřejného mínění i v rámci diskusí na odborné úrovni.

Naše řešení

Pro naplnění naší vize jsme si stanovili tři priority, které jsou pro naše působení klíčové a kolem nichž budujeme veškeré aktivity. Těmito prioritami jsou budování partnerských sítí, rozšiřování znalostí (know-how) a vytváření platformy dárců.

Budování partnerské sítě
Vyhledáváme úspěšné programy s potenciálem systémové změny, podporujeme relevantní organizace v budování kapacit a mapujeme případné odborné partnery i jejich kompetence. Organizace a jednotlivce aktivně propojujeme s vhodnými odbornými partnery, kteří pomohou ve fázi implementace a škálování. A také vyhodnocujeme výsledky spolupráce i projektu samotného.

Rozšiřování znalostí
Při budování know-how se zaměřujeme především na vytváření, sběr a publikaci relevantních dat, pomoc partnerům při hledání informací zásadních pro jejich práci nebo projekt, aktivní šíření našeho know-how prostřednictvím seminářů, konferencí či školení a řízení platformy pro know-how.

Vytváření platformy dárců
Oslovování a propojování dárců v oblasti vzdělávání a ovlivňování veřejného názoru o potřebě vyšších investic do vzdělávání. Platforma dárců má přispět k uskutečnění účinnějšího systémového dopadu a k nasměrování většího objemu finančních prostředků do vzdělávání.

Náš první úkol

První projekt, do nějž jsme se v Nadačním fondu Eduzměna pustili, je tvorba modelu regionální podpory vzdělávání. Naším záměrem je vyzkoušet na jednom regionu velikosti ORP – obce s rozšířenou působností, co všechno se musí stát, aby se děti ve všech školách přiblížily naší vizi a zároveň se zmenšovaly rozdíly mezi školami. Pro každé dítě by se tak stala nejlepší školou ta nejbližší.

Chceme zapojit všechny skupiny v regionu, kterých se vzdělávání týká. V rámci pětiletého pilotního projektu ve vybraném ORP vytvoříme model regionální podpory vzdělávání, jenž následně nabídneme k šíření do dalších regionů České republiky tak, aby byl do roku 2030 využit na 20 % území Česka. Je to právě bod zlomu, kdy se novinka stává středním proudem a je všeobecně přijímána.

Pilotní projekt Eduzměny proběhne na Kutnohorsku, kde model společně vytvoříme, uvedeme do praxe a vyzkoušíme jej. Spolu s našimi odbornými partnery do něj zapojíme děti, rodiče, učitele, ředitele, zřizovatele, ale také zaměstnavatele, politiky i místní organizace. Více o konkrétních krocích, které v kutnohorském regionu podnikáme, najdete na stránkách projektu www.eduzmenaregion.cz.

S pomocí našeho evaluátora – organizace SCHOLA EMPIRICA, si budeme průběžně své působení v regionu vyhodnocovat a hledat cesty, jak naplnit společný cíl – očekávaný rozvoj v oblasti vzdělávání.

Odborní partneři

Usilujeme o kvalitní vzdělávání pro všechny děti. Naším cílem je, aby každé dítě zažilo ve škole přijetí a úspěch a mohlo naplno a s radostí rozvíjet svůj potenciál. Tomu v praxi napomáhají funkční strategie komunikace a diferencované výukové přístupy a metody, které podporují dětské duševní zdraví a rozvíjejí psychosociální kompetence dětí. Nezbytná je také podpora multidisciplinární spolupráce se zdravotnickým a sociálním sektorem. V rámci Eduzměny chceme přispět k tomu, aby školy ve vybraném regionu byly bezpečným a vstřícným prostředím pro všechny děti bez rozdílu.

Klára Laurenčíková, předsedkyně

Podporujeme proměnu vzdělávání v České republice tím, že o něm systematicky informujeme veřejnost. Z našeho pohledu je většina současné pozornosti směřována do škol, ale trochu opomíjeni jsou rodina a zřizovatelé. Ovšem bez jejich angažovanosti potřebných změn dosáhnout nelze, proto systematicky pracujeme na tom, aby rodiče, úředníci i politici měli dostatek relevantních informací a věděli, co konkrétně mohou pro zlepšení českého vzdělávání udělat. A právě tuto naši dovednost přinášíme do týmu Eduzměny.

Honza Dolínek, ředitel

Učitelé zapojení v Elixíru do škol mění přirozeně a odspodu výuku fyziky a digitálních technologií ve třídách po celé ČR. K tomu jim s radostí vytváříme podmínky. Usilovat o partnerství v Eduzměně pro nás tedy byla jasná volba. Vidíme smysl ve sdílení zkušeností a know-how obsahových spolutvůrců a všech aktérů v cílovém regionu. Změna má tak daleko větší naději.

Petra Prošková, ředitelka

Dlouhodobě se vztahujeme k vizi iniciativy „Úspěch pro každého žáka” a snažíme se přispívat k jejímu naplňování. Eduzměna je pro nás příležitost spolupracovat na tvorbě a implementaci změny v přístupu ke vzdělání, díky které se bude každé dítě učit naplno a s radostí. Povzbuzením a výzvou pro nás je a bude zapojení všech aktérů v regionu, který Eduzměna podpoří. Věříme, že díky spolupráci více partnerů můžeme dosáhnout většího dopadu.

Petra Keprtová, Jana Stejskalová koordinátorky projektů

Naší vizí je škola, která reaguje na potřeby 21. století. Škola, v níž má kreativita své stabilní místo, je bezpečným prostorem otevřeným pro rozmanitost názorů, zážitek a motivaci učit se. Eduzměna je skvělou možností naši vizi naplnit a šířit ji v regionech dále. Vytvářet synergie s ostatními organizacemi, které vnímají potřeby změn v systému vzdělávání podobně. Tedy tak, aby byly postavené na respektujícím přístupu, zapojenosti a tvůrčích principech. K nim patří i Fakulta humanitních studií UK, s níž úzce spolupracujeme.

Marianna Sršňová, zakladatelka 

Pracujeme na tom, aby učení dávalo smysl a dělalo radost. Projekt Eduzměna vítáme, protože zde můžeme uplatnit to, co umíme dobře, a díky  jasně nastaveným parametrům ověřit konkrétní dopady na kvalitu škol a učení dětí. Eduzměna u dětí cílí na oblasti, které odpovídají i našemu zaměření, tedy vztah dětí ke studiu a ke škole a kompetence k řešení problémů. Líbí se nám také velkorysost projektu – jeho 5leté trvání, a také to, že dopředu počítá i s alternativami, které pomohou najít správnou cestu. Oceňujeme rovněž propojení různorodých aktérů v regionu a snahu podchytit a zapojit „kohokoli“, kdo má možnost vzdělávání ovlivňovat – od nejvyšších institucionálních struktur, až po malé neziskovky a zejména konkrétní školy a učitele.

Iveta Pasáková, ředitelka

Podporujeme diskusi mezi rodiči napříč sociálními skupinami a zvyšujeme jejich informovanost o tom, jak se mohou do vzdělávání svých dětí zapojit, jak mohou komunikovat se školou a řešit případné problémy. Do Eduzměny jsme se zapojili, abychom ve vybraném regionu podpořili aktivní rodiče a přispěli ke konstruktivní spolupráci mezi rodinou a školou. Rodiče by měli být považováni za partnery, kterých se vzdělávání vlastních dětí týká a záleží jim na jeho kvalitě.

Veronika Šancová, zakladatelka

„Věda pro lepší výchovu, vzdělávání a rodičovství“ – to je naše motto. Pro Eduzměnu SCHOLA EMPIRICA vede evaluaci, která má dvě roviny. V první se výzkum zaměřuje na žáky, a to nejen na jejich testy měřitelné kompetence, ale i na to, zda do školy chodí s větší chutí. Druhá rovina evaluačního výzkumu se věnuje samotné realizaci projektu. Chceme pomáhat partnerům porozumět tomu, co (ne)funguje a proč. Takto ambiciózní a zároveň inovativní projekt se totiž neobejde bez fakty podložené zpětné vazby.

Marek Havrda, spoluzakladatel a Jaromír Mazák, odborný garant evaluace projektu

Novinky

Pokud se chcete dozvědět víc o tom co se u nás děje

ČTĚTE ZDE