Naše priority

Nadační fond Eduzměna chce podporovat dílčí systémové změny ve vzdělávání, které pomohou k celkové proměně společnosti. K podpoře proměny vzdělávání chceme přistupovat zodpovědně a systémově.

Jak na systémovou změnu si můžete přečíst v brožuře od ředitele Eduzměny Zdeňka Slejšky.

Náš záměr

Naším dlouhodobým záměrem je dosáhnout toho, aby se každé dítě učilo naplno, s radostí a s rovnými šancemi. Tohoto stavu docílíme tím, že se podaří u jednotlivých skupin ovlivňujících vzdělávání dosáhnout následující:

  • Rodiče jsou respektovanými partnery při vzdělávání svých dětí, aktivně se o něj zajímají a jsou jim dostupné potřebné informace. Mají různorodé příležitosti se zapojit do života škol a spoluvytvářejí tak školní komunity
  • Povolání učitele má prestiž, je žádané a dobře placené. Učiteli se stávají nejlepší osobnosti, lidé, kteří mají zdravou sebeúctu. Prochází kvalitní přípravou a následně mají průběžnou podporu, důvěru a možnost pracovat na sobě tak, aby se byli schopni učit z toho, jak učí, rozvíjeli své žáky a reagovali na jejich konkrétní potřeby.
  • Ředitelé jsou lídři, mají kvalitní odbornou i manažerskou průpravu, k dispozici dostatek prostředků a podpůrný systém, který jim umožňuje rozvíjet sebe, učitele i školu jako celek ve prospěch žáků.
  • Zřizovatelé zodpovídají za materiálně technické zajištění chodu škol a zároveň za zajištění kvality výuky a podporují ji. Mají spoluzodpovědnost za rozvoj vzdělávání ve svém regionu. Politici mají vzdělávání jako trvalou prioritu svého programu a zasazují se o vytvoření podpůrné infrastruktury. Společně jsou školám, jako společenství lidí, oporou.
  • Existuje většinová podpora názoru, že Česká republika má více investovat do zvyšování kvality veřejného vzdělávání, který se bude objevovat na horních příčkách priorit při výzkumech veřejného mínění i v rámci diskusí na odborné úrovni.

Analýza stavu vzdělávání

Pro zmapování aktuálního stavu vzdělávacího systému a jeho jednotlivých aktérů si nechal Nadační fond Eduzměna zpracovat studii s názvem Analýza výzev českého vzdělávání. Zpracovali ji pro nás nezávislí sociologové a analytici Daniel Prokop a Tomáš Dvořák.

Klíčové výstupy z analýzy si můžete prohlédnout také v přehledných infografikách.

Společně z dobré na výbornou – hlavní závěry analýzy

 

V přípravě učitelů jsou pouze 4 % času věnována praktické výuce

 

Mezi rodiči roste počet nespokojených se vzděláváním

 

Žáci se propadli v gramotnostech a v učení nevidí smysl

 

Pozice ředitelů škol jsou v České republice neatraktivní

 

V decentralizaci řízení jsme na prvním místě ze zemí OECD

 

Náš přístup

Spojili jsme síly a hledáme řešení napříč různými sektory. Náš celkový přístup je následující:

  1. S pomocí odborné rady identifikujeme priority, které je zapotřebí řešit a přesahují možnosti řešení jedincem či jednou organizací – hlásíme se k principům tzv. sdíleného dopadu.
  2. Investujeme do spolupráce různých partnerů, kteří využívají své know-how a zkušenosti a vymýšlí nejlepší řešení pro podporu vzdělávání.
  3. Hledáme cesty, jak ověříme účinnost řešení, a budeme jej prosazovat v celém školském systému.

Náš první úkol

Jako první prioritu jsme si vybrali vytvoření Modelu regionální podpory vzdělávání, který povede k rozvoji všech škol ve vybraném území.

Jsme iniciátory změn a zapojujeme projekty a přístupy, které mají šanci vzdělávací systém posunout. I proto jsme vybrali 7 partnerů, kteří již mají zkušenosti s prací s jednotlivými cílovými skupinami, jež působí v systému vzdělávání a ovlivňují jej – zřizovateli, řediteli, učiteli, rodiči a žáky: ČOSIV, EDUin, Elixír do škol, JOB – spolek pro inovace, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Step by step a Unie rodičů.
Tito obsahoví partneři nyní pracují na souboru opatření a nástrojů, které následně nabídneme v regionu za účelem rozvoje regionálního školství.

Pilotní projekt Eduzměny proběhne na Kutnohorsku, kde model uvedeme do praxe a po dobu 5 let jej vyzkoušíme. Zapojíme děti, rodiče, učitele, ředitele, zřizovatele, ale také zaměstnavatele, politiky i místní organizace.

S pomocí našeho evaluátora – Scholy Empiricy, si budeme průběžně své působení v regionu vyhodnocovat a hledat cesty, jak naplnit společný cíl – očekávaný rozvoj v oblasti vzdělávání.

Naši obsahoví partneři

ČOSIV
Usilujeme o kvalitní vzdělávání pro všechny děti. Naším cílem je, aby každé dítě zažilo ve škole přijetí a úspěch a mohlo naplno a s radostí rozvíjet svůj potenciál. Tomu v praxi napomáhají funkční strategie komunikace a diferencované výukové přístupy a metody, které podporují dětské duševní zdraví a rozvíjejí psychosociální kompetence dětí. Nezbytná je také podpora multidisciplinární spolupráce se zdravotnickým a sociálním sektorem. V rámci Eduzměny chceme přispět k tomu, aby školy ve vybraném regionu byly bezpečným a vstřícným prostředím pro všechny děti bez rozdílu.

Klára Laurenčíková, předsedkyně

EDUin
Podporujeme proměnu vzdělávání v České republice tím, že o něm systematicky informujeme veřejnost. Z našeho pohledu je většina současné pozornosti směřována do škol, ale trochu opomíjeni jsou rodina a zřizovatelé. Ovšem bez jejich angažovanosti potřebných změn dosáhnout nelze, proto systematicky pracujeme na tom, aby rodiče, úředníci i politici měli dostatek relevantních informací a věděli, co konkrétně mohou pro zlepšení českého vzdělávání udělat. A právě tuto naši dovednost přinášíme do týmu Eduzměny.

Honza Dolínek, ředitel

Elixír do škol
Učitelé zapojení v Elixíru do škol mění přirozeně a odspodu výuku fyziky a digitálních technologií ve třídách po celé ČR. K tomu jim s radostí vytváříme podmínky. Usilovat o partnerství v Eduzměně pro nás tedy byla jasná volba. Vidíme smysl ve sdílení zkušeností a know-how obsahových spolutvůrců a všech aktérů v cílovém regionu. Změna má tak daleko větší naději.

Petra Prošková, ředitelka

JOB – spolek pro inovace
Dlouhodobě se vztahujeme k vizi iniciativy „Úspěch pro každého žáka” a snažíme se přispívat k jejímu naplňování. Eduzměna je pro nás příležitost spolupracovat na tvorbě a implementaci změny v přístupu ke vzdělání, díky které se bude každé dítě učit naplno a s radostí. Povzbuzením a výzvou pro nás je a bude zapojení všech aktérů v regionu, který Eduzměna podpoří. Věříme, že díky spolupráci více partnerů můžeme dosáhnout většího dopadu.

Petra Keprtová, Jana Stejskalová koordinátorky projektů

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání
Naší vizí je škola, která reaguje na potřeby 21. století. Škola, v níž má kreativita své stabilní místo, je bezpečným prostorem otevřeným pro rozmanitost názorů, zážitek a motivaci učit se. Eduzměna je skvělou možností naši vizi naplnit a šířit ji v regionech dále. Vytvářet synergie s ostatními organizacemi, které vnímají potřeby změn v systému vzdělávání podobně. Tedy tak, aby byly postavené na respektujícím přístupu, zapojenosti a tvůrčích principech. K nim patří i Fakulta humanitních studií UK, s níž úzce spolupracujeme.

Marianna Sršňová, zakladatelka a ředitelka

Step by step
Pracujeme na tom, aby učení dávalo smysl a dělalo radost. Projekt Eduzměna vítáme, protože zde můžeme uplatnit to, co umíme dobře, a díky  jasně nastaveným parametrům ověřit konkrétní dopady na kvalitu škol a učení dětí. Eduzměna u dětí cílí na oblasti, které odpovídají i našemu zaměření, tedy vztah dětí ke studiu a ke škole a kompetence k řešení problémů. Líbí se nám také velkorysost projektu – jeho 5leté trvání, a také to, že dopředu počítá i s alternativami, které pomohou najít správnou cestu. Oceňujeme rovněž propojení různorodých aktérů v regionu a snahu podchytit a zapojit „kohokoli“, kdo má možnost vzdělávání ovlivňovat – od nejvyšších institucionálních struktur, až po malé neziskovky a zejména konkrétní školy a učitele.

Iveta Pasáková, ředitelka

Unie rodičů
Podporujeme diskusi mezi rodiči napříč sociálními skupinami a zvyšujeme jejich informovanost o tom, jak se mohou do vzdělávání svých dětí zapojit, jak mohou komunikovat se školou a řešit případné problémy. Do Eduzměny jsme se zapojili, abychom ve vybraném regionu podpořili aktivní rodiče a přispěli ke konstruktivní spolupráci mezi rodinou a školou. Rodiče by měli být považováni za partnery, kterých se vzdělávání vlastních dětí týká a záleží jim na jeho kvalitě.

Veronika Šancová, zakladatelka

Schola Empirica
„Věda pro lepší výchovu, vzdělávání a rodičovství“ – to je naše motto. Pro Eduzměnu zajišťujeme evaluaci, která bude mít dvě roviny. V první se výzkum zaměří na měřitelné výsledky, tedy na to, aby bylo možné kvalitně doložit změnu, které chceme dosáhnout. Nejvyšší prioritou je přitom zlepšení na úrovni žáků, a to nejen jejich kompetencí, ale i toho, aby do školy chodili s větší chutí. Druhá rovina evaluačního výzkumu se pak zaměří na samotný průběh projektu. Chceme pomáhat partnerům porozumět, co (ne)funguje a proč. Žádný projekt s ambiciózními cíli se totiž neobejde bez zpětné vazby a neustávajícího učení se.

Jaromír Mazák, odborný garant evaluace projektu