fbpx

Naše priority

Nadační fond Eduzměna chce podporovat dílčí změny, které pomohou k celkové proměně vzdělávacího systému. K tomuto procesu chceme přistupovat zodpovědně a systémově.

Jak na systémovou změnu si můžete přečíst v brožuře od ředitele Eduzměny Zdeňka Slejšky.

Náš záměr

Naším dlouhodobým záměrem je dosáhnout toho, aby se každé dítě učilo naplno, s radostí a s rovnými šancemi. Tohoto stavu docílíme tím, že se podaří u jednotlivých skupin ovlivňujících vzdělávání dosáhnout následující:

  • Rodiče jsou respektovanými partnery při vzdělávání svých dětí, aktivně se o něj zajímají a jsou jim dostupné potřebné informace. Mají různorodé příležitosti se zapojit do života škol a spoluvytvářejí tak školní komunity
  • Povolání učitele má prestiž, je žádané a dobře placené. Učiteli se stávají nejlepší osobnosti, lidé, kteří mají zdravou sebeúctu. Prochází kvalitní přípravou a následně mají průběžnou podporu, důvěru a možnost pracovat na sobě tak, aby se byli schopni učit z toho, jak učí, rozvíjeli své žáky a reagovali na jejich konkrétní potřeby.
  • Ředitelé jsou lídři, mají kvalitní odbornou i manažerskou průpravu, k dispozici dostatek prostředků a podpůrný systém, který jim umožňuje rozvíjet sebe, učitele i školu jako celek ve prospěch žáků.
  • Zřizovatelé zodpovídají za materiálně technické zajištění chodu škol a zároveň za zajištění kvality výuky a podporují ji. Mají spoluzodpovědnost za rozvoj vzdělávání ve svém regionu. Politici mají vzdělávání jako trvalou prioritu svého programu a zasazují se o vytvoření podpůrné infrastruktury. Společně jsou školám, jako společenství lidí, oporou.
  • Existuje většinová podpora názoru, že Česká republika má více investovat do zvyšování kvality veřejného vzdělávání, který se bude objevovat na horních příčkách priorit při výzkumech veřejného mínění i v rámci diskusí na odborné úrovni.

Analýza stavu vzdělávání

Pro zmapování aktuálního stavu vzdělávacího systému a jeho jednotlivých aktérů si nechal Nadační fond Eduzměna zpracovat studii s názvem Analýza výzev českého vzdělávání. Zpracovali ji pro nás nezávislí sociologové a analytici Daniel Prokop a Tomáš Dvořák.

Klíčové výstupy z analýzy si můžete prohlédnout také v přehledných infografikách.

Společně z dobré na výbornou – hlavní závěry analýzy

 

V přípravě učitelů jsou pouze 4 % času věnována praktické výuce

 

Mezi rodiči roste počet nespokojených se vzděláváním

 

Žáci se propadli v gramotnostech a v učení nevidí smysl

 

Pozice ředitelů škol jsou v České republice neatraktivní

 

V decentralizaci řízení jsme na prvním místě ze zemí OECD

 

Naše řešení

Pro naplnění naší vize jsme si stanovili tři priority, které jsou pro naše působení klíčové a kolem nichž budujeme veškeré aktivity. Těmito prioritami jsou budování partnerských sítí, rozšiřování znalostí (know-how) a vytváření platformy dárců.

Budování partnerské sítě
Vyhledáváme úspěšné programy s potenciálem systémové změny, podporujeme relevantní organizace v budování kapacit a mapujeme případné odborné partnery i jejich kompetence. Organizace a jednotlivce aktivně propojujeme s vhodnými odbornými partnery, kteří pomohou ve fázi implementace a škálování. A také vyhodnocujeme výsledky spolupráce i projektu samotného.

Rozšiřování znalostí
Při budování know-how se zaměřujeme především na vytváření, sběr a publikaci relevantních dat, pomoc partnerům při hledání informací zásadních pro jejich práci nebo projekt, aktivní šíření našeho know-how prostřednictvím seminářů, konferencí či školení a řízení platformy pro know-how.

Vytváření platformy dárců
Oslovování a propojování dárců v oblasti vzdělávání a ovlivňování veřejného názoru o potřebě vyšších investic do vzdělávání. Platforma dárců má přispět k uskutečnění účinnějšího systémového dopadu a k nasměrování většího objemu finančních prostředků do vzdělávání.

Náš první úkol

První projekt, do nějž jsme se v Nadačním fondu Eduzměna pustili, je tvorba modelu regionální podpory vzdělávání. Naším záměrem je vyzkoušet na jednom regionu velikosti ORP – obce s rozšířenou působností, co všechno se musí stát, aby se děti ve všech školách přiblížily naší vizi a zároveň se zmenšovaly rozdíly mezi školami. Pro každé dítě by se tak stala nejlepší školou ta nejbližší.

Chceme zapojit všechny skupiny v regionu, kterých se vzdělávání týká. V rámci pětiletého pilotního projektu ve vybraném ORP vytvoříme model regionální podpory vzdělávání, jenž následně nabídneme k šíření do dalších regionů České republiky tak, aby byl do roku 2030 využit na 20 % území Česka. Je to právě bod zlomu, kdy se novinka stává středním proudem a je všeobecně přijímána.

Pilotní projekt Eduzměny proběhne na Kutnohorsku, kde model společně vytvoříme, uvedeme do praxe a vyzkoušíme jej. Spolu s našimi odbornými partnery do něj zapojíme děti, rodiče, učitele, ředitele, zřizovatele, ale také zaměstnavatele, politiky i místní organizace. Více o konkrétních krocích, které v kutnohorském regionu podnikáme, najdete na stránkách projektu www.eduzmenaregion.cz.

S pomocí našeho evaluátora – organizace SCHOLA EMPIRICA, si budeme průběžně své působení v regionu vyhodnocovat a hledat cesty, jak naplnit společný cíl – očekávaný rozvoj v oblasti vzdělávání.

Teorie změny

Pro potřebu projektu Eduzměny jsme si naši vizi konkretizovali na tři cíle. Chceme, aby se děti zlepšily ve vztahu k učení a škole, v gramotnostech (čtenářské, matematické a přírodovědné) a v kompetenci řešení problémů. Navíc usilujeme o to, aby se snížily rozdíly mezi kvalitou škol v regionu. Pro jejich splnění je klíčové, co se s dětmi děje ve školách při vyučování. Proto se soustředíme na tři nejdůležitější podmínky, které jsou pro učení zásadní: zlepšování vztahů, podporu větší aktivity žáků a na zavádění reflexe

Uvědomujeme si, že k dosažení našeho cíle potřebujeme, aby prostředí, v němž se děti učí, bylo bezpečné. To můžeme ovlivnit naším působením a zlepšováním vztahu učitelů s žáky. Potřebujeme také více zapojit děti do výuky – většina hodin je v současné době málo interaktivních a 75 % času při vyučování děti jen poslouchají. Chceme také, aby si děti změny uvědomovaly a věděly, proč k nim dochází a jaké pro ně mají výhody. A také, aby lépe chápaly, co a proč se učí, protože jedině tak se začnou učit opravdu efektivně.

Naši odborní partneři

ČOSIV
Usilujeme o kvalitní vzdělávání pro všechny děti. Naším cílem je, aby každé dítě zažilo ve škole přijetí a úspěch a mohlo naplno a s radostí rozvíjet svůj potenciál. Tomu v praxi napomáhají funkční strategie komunikace a diferencované výukové přístupy a metody, které podporují dětské duševní zdraví a rozvíjejí psychosociální kompetence dětí. Nezbytná je také podpora multidisciplinární spolupráce se zdravotnickým a sociálním sektorem. V rámci Eduzměny chceme přispět k tomu, aby školy ve vybraném regionu byly bezpečným a vstřícným prostředím pro všechny děti bez rozdílu.

Klára Laurenčíková, předsedkyně

EDUin
Podporujeme proměnu vzdělávání v České republice tím, že o něm systematicky informujeme veřejnost. Z našeho pohledu je většina současné pozornosti směřována do škol, ale trochu opomíjeni jsou rodina a zřizovatelé. Ovšem bez jejich angažovanosti potřebných změn dosáhnout nelze, proto systematicky pracujeme na tom, aby rodiče, úředníci i politici měli dostatek relevantních informací a věděli, co konkrétně mohou pro zlepšení českého vzdělávání udělat. A právě tuto naši dovednost přinášíme do týmu Eduzměny.

Honza Dolínek, ředitel

Elixír do škol
Učitelé zapojení v Elixíru do škol mění přirozeně a odspodu výuku fyziky a digitálních technologií ve třídách po celé ČR. K tomu jim s radostí vytváříme podmínky. Usilovat o partnerství v Eduzměně pro nás tedy byla jasná volba. Vidíme smysl ve sdílení zkušeností a know-how obsahových spolutvůrců a všech aktérů v cílovém regionu. Změna má tak daleko větší naději.

Petra Prošková, ředitelka

JOB – spolek pro inovace
Dlouhodobě se vztahujeme k vizi iniciativy „Úspěch pro každého žáka” a snažíme se přispívat k jejímu naplňování. Eduzměna je pro nás příležitost spolupracovat na tvorbě a implementaci změny v přístupu ke vzdělání, díky které se bude každé dítě učit naplno a s radostí. Povzbuzením a výzvou pro nás je a bude zapojení všech aktérů v regionu, který Eduzměna podpoří. Věříme, že díky spolupráci více partnerů můžeme dosáhnout většího dopadu.

Petra Keprtová, Jana Stejskalová koordinátorky projektů

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání
Naší vizí je škola, která reaguje na potřeby 21. století. Škola, v níž má kreativita své stabilní místo, je bezpečným prostorem otevřeným pro rozmanitost názorů, zážitek a motivaci učit se. Eduzměna je skvělou možností naši vizi naplnit a šířit ji v regionech dále. Vytvářet synergie s ostatními organizacemi, které vnímají potřeby změn v systému vzdělávání podobně. Tedy tak, aby byly postavené na respektujícím přístupu, zapojenosti a tvůrčích principech. K nim patří i Fakulta humanitních studií UK, s níž úzce spolupracujeme.

Marianna Sršňová, zakladatelka 

Step by step
Pracujeme na tom, aby učení dávalo smysl a dělalo radost. Projekt Eduzměna vítáme, protože zde můžeme uplatnit to, co umíme dobře, a díky  jasně nastaveným parametrům ověřit konkrétní dopady na kvalitu škol a učení dětí. Eduzměna u dětí cílí na oblasti, které odpovídají i našemu zaměření, tedy vztah dětí ke studiu a ke škole a kompetence k řešení problémů. Líbí se nám také velkorysost projektu – jeho 5leté trvání, a také to, že dopředu počítá i s alternativami, které pomohou najít správnou cestu. Oceňujeme rovněž propojení různorodých aktérů v regionu a snahu podchytit a zapojit „kohokoli“, kdo má možnost vzdělávání ovlivňovat – od nejvyšších institucionálních struktur, až po malé neziskovky a zejména konkrétní školy a učitele.

Iveta Pasáková, ředitelka

Unie rodičů
Podporujeme diskusi mezi rodiči napříč sociálními skupinami a zvyšujeme jejich informovanost o tom, jak se mohou do vzdělávání svých dětí zapojit, jak mohou komunikovat se školou a řešit případné problémy. Do Eduzměny jsme se zapojili, abychom ve vybraném regionu podpořili aktivní rodiče a přispěli ke konstruktivní spolupráci mezi rodinou a školou. Rodiče by měli být považováni za partnery, kterých se vzdělávání vlastních dětí týká a záleží jim na jeho kvalitě.

Veronika Šancová, zakladatelka

Schola Empirica
„Věda pro lepší výchovu, vzdělávání a rodičovství“ – to je naše motto. Pro Eduzměnu SCHOLA EMPIRICA vede evaluaci, která má dvě roviny. V první se výzkum zaměřuje na žáky, a to nejen na jejich testy měřitelné kompetence, ale i na to, zda do školy chodí s větší chutí. Druhá rovina evaluačního výzkumu se věnuje samotné realizaci projektu. Chceme pomáhat partnerům porozumět tomu, co (ne)funguje a proč. Takto ambiciózní a zároveň inovativní projekt se totiž neobejde bez fakty podložené zpětné vazby.

Marek Havrda, spoluzakladatel a Jaromír Mazák, odborný garant evaluace projektu