Eduzměna je iniciativa, která může nastolit ve vybraném regionu tolik potřebný dialog mezi všemi hlavními aktéry ve vzdělávání a pomoci přinést změnu do budoucna. Rovněž oceňuji, že se organizace, které za tímto projektem stojí, dokázaly v dané věci domluvit a tuto iniciativou společně připravit.
Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Během studií pracoval jako učitel na základní škole. Od roku 1994 trvale pracuje na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Působil zde jako odborný referent pro mezinárodní vztahy, vedl odbor pro mládež i odbor mezinárodních vztahů, zastával pozici vrchního ředitele sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí ministerstva. Působil na pozici náměstka pro vzdělávání i na pozici I. náměstka ministra. V tomto období se intenzivně věnoval vzdělávací politice a její implementaci na národní úrovni, spolupodílel se na přípravě koncepčních dokumentů, zejména Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2020 nebo návrhu dílčích úprav některých ustanovení školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících.
Od konce června 2015 zastává pozici státního tajemníka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dlouhodobě zastupuje MŠMT ve vztahu k Evropské unii, Radě Evropy, UNESCO a dalším mezinárodním organizacím a věnuje se sledování výsledků mezinárodních srovnávacích studií v oblasti vzdělávání a sledování vývojových trendů ve vzdělávání v Evropě a ve světě. Je členem Řídícího výboru pro vzdělávací politiku a jeho implementaci Rady Evropy, Výboru Evropského centra pro výchovu k demokracii a lidským právům Rady Evropy.